Maatregelen coronavirus voor de kmo's : Thesora staat u bij.


Net zoals elke burger de gevolgen zal ondervinden van de verregaande maatregelen van de regering, zal dat ongetwijfeld ook voor u het geval zijn.
Niet alleen zijn er de maatregelen die gisteravond door de Nationale Veiligheidsraad zijn afgekondigd, daarnaast zijn er al diverse besluiten van de Vlaamse regering.
We trachten u in deze periode zo goed mogelijk bij te staan. Eerste doel is, zoals steeds, uw rechten te vrijwaren. We kijken waar u recht op heeft, of wat er kan gebeuren in uw sector of voor uw dossier.
Bovenal zijn ook wij bezorgd over de mogelijke verspreiding van het coronavirus bij ouderen en mensen die er kwetsbaar voor zijn. Doemdenken helpt ons echter niet vooruit.
Hieronder een overzicht van de zaken die u rechtstreeks aanbelangen. Ongetwijfeld zullen in de komende dagen nog extra zaken opduiken of zal de concrete uitwerking pas duidelijk worden…

Crisiswaarborg


De regering trekt 100 miljoen euro uit voor crisiswaarborgen. Op die manier kunnen ondernemingen en zelfstandigen in deze crisisperiode ook voor bestaande schulden een overbruggingskrediet laten waarborgen door de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen. Deze maatregel komt bovenop de bestaande waarborgen voor investeringskredieten en werkkapitaal. Daarmee kunnen we al 1000 leningen van 100.000 euro waarborgen die onder de 75% gewestwaarborg kunnen geplaatst worden.


Hinderpremie mogelijk  

(update 17/3/2020) We willen vooreerst toch nog eens benadrukken dat dit enkel voor het Vlaamse grondgebied zal zijn.  Brussel en Wallonië : nog af te wachten wat zij zullen uitwerken


Net als bij hinder door openbare werken, voorzien we nu in een premie voor ondernemingen en zelfstandigen die getroffen worden door de coronamaatregelen. Dit moet zij die ernstig inkomensverlies hebben deels kunnen compenseren. De ondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiting bekomen een eenmalige premie van 4.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten een vergoeding van 160 euro per dag. Voor ondernemingen die in het weekend
moeten sluiten is er een eenmalige premie van 2.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten, krijgen ze een vergoeding van 160 euro per dag.
Flexibiliteit naar voorwaarden steunmaatregelen en subsidies
Ondernemingen die ten gevolge van de crisis het moeilijk krijgen om de termijnen na te komen die voorzien zijn bij bepaalde subsidies van het VLAIO, kunnen met het agentschap in overleg gaan over de mogelijkheid van de verlenging van deze termijnen.
Bankenoverleg
De Vlaamse regering heeft formeel aan Febelfin gevraagd om naar een nieuw bankenoverleg te organiseren (cfr 2009). Het is de bedoeling om met de ondernemersorganisaties en de financiële sector een aantal afspraken te maken over impact van de crisis op de liquiditeit en de terugbetalingscapaciteit van de ondernemingen, particulieren en gezinnen. De banken zullen ook een contactpunt voor de ondernemingen opzetten.
Schaderegeling
De regering werkt een voorstel uit voor een schaderegeling voor getroffen ondernemers die bijvoorbeeld werken met bederfbare producten of seizoenswaren, of in de reis- en evenementensector. Voor deze vorm van bedrijfssteun zal de Europese Commissie ook de toelating moeten verlenen.

Update 17/3/2020: mededeling van VLAIO, de instantie die zal instaan voor de uitbetaling van de premie:

Hoe vraag je de corona hinderpremie aan?


Aanvragen kan enkel online. De toepassing is nog in volle ontwikkeling. Laat hier je e-mailadres achter als je van ons een seintje wil krijgen zodra deze beschikbaar is.
De onderneming vraagt tijdig de corona hinderpremie (en aansluitend de mogelijke bijkomende sluitingspremie) aan. De aanvraag dient online ingediend te worden ten laatste binnen de 30 kalenderdagen na de verplichte sluitingsperiode.
De aanvraag kan enkel worden ingediend door de wettelijke vertegenwoordiger of gemandateerde van de onderneming met behulp van zijn of haar e-ID of andere digitale sleutel. Er is geen andere (papier, e-mail, ...) manier mogelijk om de premie aan te vragen.
VLAIO zal de aanvraag onderzoeken en toetst hierbij de naleving van de voorwaarden af, opgelegd door de regelgeving, en beslist of de subsidie wordt toegekend. Deze beslissing wordt per e-mail meegedeeld aan de onderneming.
De uitbetaling van de premie gebeurt automatisch na goedkeuring van de aanvraag door VLAIO en enkel op een Belgisch rekeningnummer van de begunstigde onderneming.

***


Wat met de sociale bijdragen? 

 

Het RIZIV laat weten dat volgende maatregelen zijn genomen:
-Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die getroffen worden door de gevolgen van het coronavirus, kunnen een schriftelijke aanvraag indienen bij hun sociale kas om de betaling van hun sociale bijdragen uit te stellen, zonder dat daarvoor verhogingen zullen aangerekend worden en zonder invloed op de uitkeringen.
De maatregel geldt voor de bijdragen van het eerste en tweede kwartaal van 2020
Deze bijdragen kunnen, mits een aanvraag, een jaar uitgesteld worden.
De bijdragen van het eerste kwartaal 2020 dat moet betaald worden voor 31 maart 2020 zal pas betaald moeten worden vóór 31 maart 2021. De bijdragen van het tweede kwartaal 2020 zullen dan pas betaald moeten worden vóór 30 juni 2021.
De aanvraag moet gebeuren: ACHERHAALDE INFO : zie UPDATE hieronder
- Vóór 31 maart 2020 om voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 een uitstel van betaling te krijgen.
- Vóór 15/6/2020 om voor het tweede kwartaal van 2020 een uitstel van betaling te krijgen;
De aanvraag moet tenminste de volgende inlichtingen bevatten:
- naam, voornaam en woonplaats betrokkene;
- naam en zetel van zijn bedrijf;
- Ondernemingsnummer.
Opgelet! Als de betrokken bijdrage niet volledig betaald is binnen de voorziene termijn, zijn er verhogingen op de betreffende kwartalen verschuldigd en zullen onrechtmatig genoten uitkeringen worden teruggevorderd.
Indien meer specifieke info nodig, kan men uiteraard contact opnemen met zijn/haar sociale kas.

 Update (16/3/20): er is onderwijl een typedocument beschikbaar , eenvoudig via dilbeek@thesora.be op te vragen, voor het aanvragen van een uitstel tot betaling van de sociale bijdragen.

Update (23/3/20) :  

Zonder enige aanvraag of tussenkomst: een automatische kwijtschelding van de verhogingen voor alle bijdrageschulden met vervaldag 31 maart 2020 die op 31 maart niet betaald zijn. Dit geldt in de eerste plaats voor de voorlopige bijdragen voor het eerste kwartaal 2020, maar ook voor eventuele regularisatiebijdragen. Deze sociale bijdragen moeten nu op 30 juni betaald zijn, tenzij een extra betalingsuitstel wordt aangevraagd.
Aanvraag in te dienen vóór 14 juni: alle zelfstandigen hebben recht op een jaar betalingsuitstel voor de eerste twee kwartalen van 2020 en de regularisatiebijdrage die tegen 31 maart 2020 betaald moet worden. Als deze bijdragen binnen de termijn van het betalingsuitstel betaald worden, is er een automatische kwijtschelding van de aangerekende verhogingen.

 


***

 

Enige andere items


Mocht het u aanbelangen, aarzel niet ons te contacteren:
- Tijdelijke werkloosheid
- Uitkeringen tijdelijke werkloosheid verhoogd
- Betalingsplan voor RSZ
- Betalingsplan btw
- Betalingsplan bedrijfsvoorheffing
- Betalingsplan personenbelasting/vennootschapsbelasting
- Vermindering van de voorafbetaling voor zelfstandigen
- Uittel of vrijstelling van sociale bijdragen zelfstandigen (zie hoger)
- Verkrijgen van een vervangingsinkomen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht)
- Flexibiliteit bij de uitvoering van federale overheidsopdrachten

 

Horeca en detailhandel


Handelszaken (waaronder horecazaken) en recreatieve activiteiten zoals sport, cultuuractiviteiten, … worden allemaal geannuleerd, ongeacht hun omvang en of ze openbaar of privé zijn.
Winkels blijven de hele week open, maar niet in het weekend, Voedingszaken en apotheken blijven altijd open, al moeten zij de nodige hygiënemaatregelen nemen.
Telewerken moet zoveel mogelijk worden gestimuleerd.
Voor wat de horeca betreft willen we benadrukken dat men wel mag open blijven om afhaalmaaltijden aan te bieden. Een frituur bijvoorbeeld zal zijn zitplaatsen wegnemen, maar mag nog wel open zijn voor afhaal.

 

Onze Bronnen:


https://www.unizo.be/nieuws-pers/unizo-vraagt-en-krijgt-extra-steunmaatregelen-deze-coronatijden
www.riziv.be
https://www.voka.be/nieuws/coronavirus-zo-vraag-je-de-10-extra-steunmaatregelen-voor-jouw-bedrijf-aan
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/03/13/liveblog-13-maart-corona/


Ook Thesora zal zich moeten aanpassen.  Onze kantoren zijn niet meer vrij toegankelijk en onze mensen werken vanop afstand. (thuis)

De documenten worden als volgt aangeleverd:

1) Digitaal als het digitaal kan
2) Via onze brievenbus (desnoods in meerdere enveloppes)
3) Via de post.
4) Indien te grote pakketten, fardes… maak dan een afspraak en dan kunnen deze zaken bij ons onthaal afgelegd worden. Zonder dat hierbij echter een persoonlijke, fysieke ontvangst zal gebeuren.

We werken achter de schermen verder en zullen op deze manier ook efficiënter de opvolging kunnen doen van de voorgelegde tegemoetkomingen naar kmo’s toe.

Voor de klanten waarbij we in house verwerkingen komen doen, zullen we geval per geval bespreken.

 


Ondanks onze zorgvuldige planning en de aanwending van diverse oplossingen, willen we ons bij voorbaat verontschuldigen voor eventuele ongemakken die u misschien zou kunnen ondervinden. Ook wij kunnen uiteraard niet uitsluiten dat mensen ziek kunnen worden, waardoor vertragingen worden opgelopen. 

Zorg goed voor uzelf en uw dierbaren
Wij blijven ter uwer beschikking voor bijkomende vragen,

 

 

Het Thesora-team
Namens de accountants van Thesora,
Luc Wannijn, Joeri Bulté, Stef Govaert, Paul Speeckaert en Herman Smet

Heeft u vragen? Stel ze gerust aan Thesora.

  +32 (0)2/569 38 38

Maatwerk van A tot Z in de Brusselse rand