Auteursrechten: is elke zelfstandige een “kunstenaar”?

Het is algemeen geweten dat de belastingen op winsten en baten in België nog steeds heel pittig zijn.

De belastbare winst komt tot stand door uw gemaakte kosten af te trekken van je omzet.   Vaak zijn de gemaakte kosten een hot topic om aan enige optimalisatie te doen.

Maar soms verliest men uit het oog dat het misschien wel mogelijk is om inkomsten in de eerste plaats niet zomaar in winsten, baten of bezoldigingen te laten terecht komen.

We komen bijvoorbeeld uit bij het fiscaal gunstig regime van de auteursrechten. Uit de talrijke voorafgaande beslissingen (rulingdienst) blijkt dat het begrip auteursrechten bijzonder ruim kan worden opgevat en dat het wel eens verder kan reiken dan de artistieke sector.  

Om het iets concreter te maken geven we een niet zo voor de hand liggend voorbeeld…  het kan bijvoorbeeld gaan over een groothandel en assemblage van brilmonturen. Uit een beslissing van de Dienst Voorafgaandelijke Beslissingen bleek dat de bestuurder van die vennootschap wel degelijk auteursrechten te kunnen genieten... We zeggen er meteen bij dat er dan wel degelijk aan een heel lijstje voorwaarden dient voldaan te worden.     

U kan dus nakijken of u als zelfstandige of zelfs als bedrijfsleider van vennootschappen in aanmerking kan komen om te worden belast op auteursrechten.

 

Hoe dan wel belast? 

 In de personenbelasting worden inkomsten uit auteursrechten apart belast als roerende inkomsten. (Voor wie graag de brontekst hierover leest, verwijzen we naar art. 17, §1, 5° van het WIB 92) En dat tegen het tarief van 15% (+ gemeentebelasting) tot de grens van  62.090 euro.  Deze grens wordt bovendien jaarlijks geïndexeerd.  Bovendien geniet de auteur van een forfaitaire kostenaftrek van 50% op de inkomsten tot 16.560 euro en van 25% op de inkomsten tussen 16.560 euro en het grensbedrag.

Als we dus kijken naar hoeveel er van 100 euro effectief overblijft dan blijkt dit 92,50 euro te zijn… !  Vergeleken met progressieve inkomstenbelasting en niet te vergeten parafiscale lasten (sociale bijdragen) is dat dus erg interessant.

 

Allen daarheen?

 We willen als nuchtere adviseurs toch ook wel waarschuwen dat het schoentje wel degelijk moet passen!  

Vooreerst dient men een auteursrechtelijk beschermd werk te creëren zoals bijvoorbeeld een origineel artikel voor kranten en weekbladen, een origineel handboek, originele documentatie voor lezingen, originele slogans maken voor de reclamesector, computergames, software, songteksten voor liedjes, enz…

Bekijk het eens vanuit het perspectief van de controleur: net iets te vaak wordt er een loopje genomen met de realiteit achter die auteursrechten.   Het moet gaan over een persoonlijke eigen inbreng, voldoende creativiteit om originele content te maken!

Als er dus auteursrechtelijk beschermd werk is gecreëerd, dan kan men die rechten ook overdragen of ter beschikking stellen aan een derde.  In vakjargon heeft men het over “cessie” bij overdracht en “concessie” als ze louter ter beschikking worden gesteld.  De auteur ontvangt een bedrag voor cessie of concessie van de rechten en hierop is dus roerende voorheffing van 15% verschuldigd, met een kostenforfait.

 

Sluitend auteurscontract

Men dient zich bewust te zijn van het belang van een goed contract tussen auteur en opdrachtgever.  Het contract geeft weer dat de derde een exploitatierecht verkrijgt om, vul zelf maar in… boeken, syllabi, games, enz… te verspreiden.  Er wordt een prijs bepaald: de vergoeding voor de cessie of de concessie (licenties bijvoorbeeld) van auteursrechten en dit met de bedoeling deze rechten verder te exploiteren.  Niet om in de schuif te leggen maw…


Hoeveel mag dat dan wel wezen?

De rechten worden overgedragen voor een realistisch vast bedrag of voor een bepaald % van een feitelijk vast te stellen criterium.  Er is steeds een redelijke verhouding tussen het bedrag die voor de rechten worden neergeteld en de omzet die later uit de exploitatie worden gehaald. Hoewel daar nergens geschreven regels voor bestaan…

Op basis van de bepalingen van de overeenkomst kunnen de betrokken partijen een uitsplitsing maken tussen auteursrechten en beroepsinkomsten. Zo’n uitsplitsing werd door de fiscus aanvaard in een circulaire. (Ci.RH. 231/631.675, 04.09.2014).

 

En wat met vennootschappen?

 Het gunstregime van de auteursrechten gelden niet voor vennootschappen. Als u dus met een vennootschap werkt dan komen alle opbrengsten in de vennootschap terecht. Hierop wordt vennootschapsbelasting betaald aan 20% of 25%. 
Wel is het mogelijk dat de vennootschap aan haar bestuurder auteursrechten uitbetaalt, zo bleek uit een parlementaire vraag

De bestuurder kan zijn exploitatierechten contractueel overdragen aan zijn/haar eigen vennootschap. Hij ontvangt dan ook auteursrechten die dus ook belastbaar zijn als roerend inkomen aan 15% (en kostenforfait)

Pas als men boven het grensbedrag zou uitkomen dan zal het zogenaamde fiscaal attractiebeginsel spelen: deze inkomsten worden dan toch beschouwd als een bedrijfsleidersbezoldiging, met alle gevolgen van dien.   Voor bedragen onder het grensbedrag dient men uiteraard nog steeds te voldoen aan de hierboven gestelde regels (originele content, eigen inbreng, bedrag redelijkerwijs vastgesteld, enz…)

Verder is het ook verstandig eens te kijken naar de rulings die eerder al zijn bekendgemaakt rond bedrijfsleiders en auteursrechten… Zo blijkt dat de Dienst Voorafgaandelijke Beslissingen blijkbaar geen probleem heeft met een bepaalde “doorstroming”.  Een vast percentage, zo’n 10 à 15% van de netto-omzet die de vennootschap werkelijk haalt uit de exploitatie van het auteursrechtelijk beschermd werk, kan doorstromen naar de bestuurder onder de vorm van een roerend inkomen. 
Let wel! De vennootschap mag dan wel niet plots zijn bestaande bedrijfsleidersbezoldiging verminderen.  (niet het ene in de plaats van het ander gaan stellen als loutere fiscale optimalisatie) Verder bleken uit het voorbeeld van de groothandel en assemblage in brilmonturen … dat er nog wel andere regeltjes weerhouden worden….  Bijvoorbeeld over hoeveel percent dat roerend inkomen mag bedragen van de uiteindelijke winst van de vennootschap, maar dat zou ons te ver leiden in dit artikel.   Een gepaste fiscale begeleiding is op zijn plaats!    

 

 

 

 

 

 

Heeft u vragen? Stel ze gerust aan Thesora.

  +32 (0)2/569 38 38

Maatwerk van A tot Z in de Brusselse rand